Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Pro-Ekol przejmuje od przedsiębiorców – producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych – ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, obowiązek sprawozdawczości oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Działalność prowadzimy od 2002 roku, a nasze doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta pozwalają nam stale się rozwijać. 

W 2015 roku podnieśliśmy kapitał zakładowy Organizacji Odzysku do 2.500.000 zł i spełniając wymogi Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi staliśmy się Organizacją Odzysku Opakowań.

Dnia 22 lutego 2018 roku Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informację o wpisaniu do Rejestru BDO pod Numerem Rejestrowym 000001396.

OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY

»

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań powstała i funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2014 r.

Z treści ustaw wynika, że wprowadzający do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach, w tym producenci, importerzy i nabywcy wewnątrzwspólnotowi, mają obowiązek zebrać i poddać odzyskowi i recyklingowi odpady opakowaniowe takiego samego rodzaju jak powstałe z opakowań produktów, które wprowadzili do obrotu..

Poziom obowiązującego odzysku i recyklingu określony jest na każdy rok. Poziom odzysku i recyklingu w danym roku kalendarzowym to ilość odpadów opakowaniowych, które przedsiębiorca ma zebrać i poddać odzyskowi i recyklingowi w tym roku w stosunku do ilości opakowań produktów wprowadzonych do obrotu na rynek krajowy w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca może zrealizować ten obowiązek samodzielnie lub za pomocą Organizacji Odzysku Opakowań.

Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zobowiązany jest do wniesienia opłaty produktowej obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu oraz odzysku. Przedsiębiorca wpłaca opłatę produktową na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Stawki opłat produktowych dla każdego roku ustalane są przez Ministra Środowiska.

Przedsiębiorca jest zobowiązany również do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Obowiązek prowadzenia kampanii może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem Organizacji Odzysku Opakowań.

Dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorcy jest konieczność prowadzenia ewidencji i przesyłania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.

REJESTR BDO

»

Minister Środowiska dnia 24 stycznia 2018 roku, w formie komunikatu w Monitorze Polskim (M.P. z 2018 r., poz. 118) ogłosił utworzenie Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) prowadzącym Rejestr podmiotów jest właściwy Marszałek Województwa.

Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru (Art. 50 ust. 1) prowadzące działalność przed dniem 24 stycznia 2018 roku są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (Art. 234 ust. 2) tj. do dnia 24 lipca 2018 roku.

Marszałek Województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku (Art. 53 ust. 1).

Podmioty, które po dniu 24 stycznia 2018 roku rozpoczęły działalność w zakresie, o którym mowa w  art. 50 ust. 1 mogą ją prowadzić wyłącznie jako podmiot wpisany do rejestru (Art. 50 ust. 2, 3).

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU

»

Przedsiębiorca może uniknąć opłaty produktowej.

Przedsiębiorca może przekazać obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu, obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz sprawozdawczości Organizacji Odzysku Opakowań, która, po podpisaniu umowy, przejmie ustawowy obowiązek z pełną odpowiedzialnością za jego wykonanie.

Podpisując umowę z Organizacją Odzysku Opakowań przedsiębiorca minimalizuje koszty związane z wypełnieniem obowiązku, ponieważ opłata recyklingowa, płacona Pro-Ekol Organizacji Odzysku Opakowań jest wielokrotnie niższa od opłaty produktowej.

Dodatkowo przedsiębiorca pozbywa się obowiązku samodzielnego rozliczania z Urzędem Marszałkowskim.

Jeśli Organizacja Odzysku Opakowań nie wypełni za przedsiębiorcę obowiązku odzysku i recyklingu, wówczas to ona płaci opłaty produktowe do Urzędu Marszałkowskiego.

Opłaty recyklingowe za pośrednictwem Organizacji Odzysku Opakowań zasilają system odzysku i recyklingu odpadów i powodują jego rozbudowę, czego efektem jest zmniejszenie ilości odpadów zanieczyszczających środowisko.

CO NAS WYRÓŻNIA?

»

Zakresem działania obejmujemy cały kraj.

Informujemy na bieżąco Przedsiębiorców o zmianach prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami.

Przejęte obowiązki realizujemy poprzez ścisłą współpracę z firmami zbierającymi, sortującymi oraz recyklerami odpadów opartą na długoletnich umowach, zapewniających stronom trwałe podstawy działania.

Współpracujące z nami firmy zbierające i recyklerskie posiadają niezbędne zezwolenia na zbieranie i recykling poszczególnych grup odpadów.

Dzięki rzetelnemu, w ocenie naszych Klientów, wypełnianiu przejętych zobowiązań liczba przedsiębiorców, z którymi współpracujemy, z roku na rok wzrasta.

Zobacz szczegółową ofertę.

.

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18 | Nr KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | Nr BDO 000001396