Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Kampania edukacyjna

Zgodnie z Art. 19. ust.1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu na terytorium kraju produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Może robić to samodzielnie przeznaczając na ten cel co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku lub przekazać kwotę w tej wysokości na rachunek NFOŚiGW.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do składania do Marszałka Województwa sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

W przypadku przejęcia przez Organizację Odzysku Opakowań obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku związanego z rozliczeniem i sprawozdawczością kampanii.

Jak działamy?

'Nie produkujemy śmieci - działamy w sieci'. Takie właśnie hasło przyświeca prowadzonej przez naszą firmę kampanii edukacyjnej. Wykorzystując przede wszystkim narzędzia i potencjał Internetu chcemy edukować, kształtować nawyki segregowania odpadów i zachęcać do wspólnego działania na rzecz czystszego środowiska.

Właśnie dlatego stworzyliśmy stronę internetową śmieciozbiór.pl, na której można zasięgnąć praktycznych informacji dotyczących segregowania śmieci, gospodarki odpadami i zapoznać się z naszymi materiałami edukacyjnymi.

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18 | Nr KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | Nr BDO 000001396